• banner

Biz hakda

Kompaniýanyň tertibi

“Linyi Chenyu New Material Co., Ltd” 2000-nji ýylda esaslandyryldy, Linyi şäherinde ýerleşýär, “Meşhur täjirçilik şäheri” we “Logistika paýtagty” diýlip atlandyrylýan, transportyň ösen, amatly eltilmegi giň işiň jemidir.
Biz ýokary we orta derejeli bir we goşa taraply alýumin-plastmassa plastinka, alýuminiý şkaf research gözleg önümçiliginde we söwdasynda ýöriteleşen iri täze material öndüriji, müşderiniň talaplaryna laýyklykda düzülip bilner. Biziň kompaniýamyzyň garaşsyz import we eksport hukugy bar. Önümlerimiz Demirgazyk we Günorta Amerika, Europeewropa, Afrika we Günorta-Gündogar Aziýa ýaly dünýäniň 30-dan gowrak ýurduna we sebitine eksport edilýär we müşderiler tarapyndan ýokary baha berildi we ykrar edildi.

Kompaniýanyň ýokary derejeli hünärmen we tehniki işgärleri we dolandyryş, marketing we beýleki elitalary, iň ýokary hilli we bäsdeşlik artykmaçlyklaryny üpjün etmek üçin iň ösen awtomatiki gyzgyn basyşly birleşdirilen alýumin önümçilik liniýasy, ýokary tizlikli örtük önümçilik liniýasy we goldaw desgalary bar. “Chenyu” alýumin plastmassa tagtasy, alýumin-plastmas tagta senagatynyň iň täsirli markalarynyň birine öwrüldi.

Kompaniýanyň artykmaçlygy

Çeýnu kompaniýasy güýçli bäsdeşlik bilen ýüzbe-ýüz bolup, çylşyrymly tehnologiýalara, birinji derejeli enjamlara, ýokary hilli işgärlere, üznüksiz innowasiýa, kanagatlanarly müşderi hyzmatyna bil baglar we bazaryň zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin hemişe täze önümleri ösdürer we ýeňer we goldar. pudagynda bäsdeşlik artykmaçlygydyr.

“Chenyu” -da içerki birinji derejeli önümçilik enjamlary we ýokary hilli barlag enjamlary bar. "Ilki bilen hil, müşderiler ilki" ýörelgesine eýerýäris. Iň baý önümleriň hilini we hyzmatyny yzygiderli gowulandyrmaga çalyşýar, tehnologiýalar we hyzmatlardaky täzelikler.

Marketing

Chenyu, müşderiniň öwgüsini gazanan satuwdan soň iň gowy hyzmaty hödürleýän, professional önümler bilimleri bolan tejribeli topary başdan geçirdi. Iňlis, Russiýa, Japanaponiýa, Koreýa, Ispaniýa ýaly gatnaw üçin has amatly birnäçe dil hyzmatyny berip bilerdik.

Satuw ulgamymyz Hytaý materigi, Amerika, Aziýa, Günorta Aziýa, Europeewropa, Eastakyn Gündogar we ş.m. öz içine alýar. On ýyldan gowrak tagallalarymyz bilen bu ugurda gowy abraý gazandyk. Kompaniýamyz tarapyndan üpjün edilýän önümler, gurluşyk in engineeringenerçiligi, bezeg we ş.m. ýaly ösýän ugurlarda giňden ulanylýar.

Görüşimiz

Biziň pikirimiz, halkara derejesinde bäsleşige ukyply global korporasiýa bolmak we täze material pudagynyň lideri bolmak. "Ilki bilen müşderi, ilki hünär, ilki bilen dogruçyllyk" ýörelgesi bilen, Çenýu müşderilere iň oňat önüm we hyzmatlar bermäge çalyşýar.

Biziň işgärlerimiz

Işgärlerimiz agzybirlige, hyjuwy, tutanýerliligi, paýlaşmagy, ýeňiş gazanmak düşünjesini berjaý edýärler, birleşip bilýänleriň hemmesini birleşdireris we işimizi ýerine ýetirmek üçin höwesli we täsirli bolarys. Paýhaslarymyzy paýlaşmak, toparymyzy bagyşlamak we ahyrynda müşderileriň, işgärleriň we kompaniýalaryň ýeňiş gazanmak ýagdaýyna ýetmek.

Hyzmatdaşlyk

Baý taryhynyň dowamynda üznüksiz we yhlasly müşderi goldawymyzyň netijesinde, Evergrande topary 、 Wanke 、 Wanda we ş.m. ýaly 20-den gowrak meşhur içerki emläk kompaniýasy bilen strategiki hyzmatdaşlygy ýola goýuň, biziň bilen üstünlikli hyzmatdaşlygyň esasyny düzýär. hyzmatdaşlar özara peýdaly şertnamalar, şonuň üçin sagdyn iş gatnaşyklaryny dowam etdirmek iki tarapyňam bähbidine.

“Chenyu” -yň esasy ileri tutulýan önümleriň görnüşiniň dowamly ösüşi we giňelmegi, bazara degişli pikirleriň durmuşa geçirilmegi we täze önümleriň öndürilmegi. Kompaniýanyň başarnyklylygy we ussatlygy we ýokary bäsdeşlik nyrh gurluşy biziň we müşderilerimiziň arasynda sagdyn gatnaşyklaryň esasyny düzýär.