• banner

Alýumin kompozit paneli

 • High Gloss Aluminum Composite Panel

  Glokary ýalpyldawuk alýumin kompozit paneli

  Glokary ýalpyldawuk alýumin kompozit paneli, alýumin kompozit paneliň üstki reňkiniň ýalpyldawuklygyny ýokarlandyrmak prosesi bilen ýasaldy. Highokary ýalpyldawuk panel örtüginiň ýalpyldysyny aňladýar. Adatça, ýalpyldawuk 85 bilen 95 gradus aralygynda bolanda açyk bolar. Highokary ýalpyldawuk alýumin kompozit paneli, adaty açyk panelden has ýokary bolup, adamlara açyk wizual duýgy berýär.

 • Pearlescent Aluminum Plastic Panel

  Pearlescent alýumin plastik paneli

  Pöwrize alýuminiý kompozit paneliň parlaklygy, garylan tebigy we näzik görnüşden emele gelýär. Üýtgeýän reňki sebäpli atlandyrylýar. Önümiň ýüzü, ýagtylyk çeşmesiniň we görnüş burçunyň üýtgemegi bilen dürli owadan we reňkli merjen effektlerini görkezip biler.

 • Brushed Aluminum Composite Panel

  Çotga alýumin kompozit paneli

  Çotga alýumin kompozit paneli polietilen material ýadrosyna iki tarap çotga alýumin panelden ybaratdyr. Iki tarapy çotga alýumin paneli poslama garşy häsiýetlere eýedir we polietilen ýadrosy bilen birikdirilende çotga arkaly gutarmaly önüm öndürýär.

 • Fireproof Aluminum Composite Panel

  Ojakdan goraýan alýumin kompozit paneli

  TOl oda çydamly alýumin kompozit paneli täze işlenip düzülen esasy material polimer organiki däl materialy kabul edýär, şonuň üçin onuň ýangyna garşy gowulaşmagy böküş etdi we A derejesindäki standartlara ýetip biler we binanyň kadalarynda ýangyna garşy talaplary kanagatlandyryp biler. Şol bir wagtyň özünde, adaty alýumin kompozit paneliniň päsgelçiliklerini hem döwdi.

  Ojakdan goraýan alýuminiý kompozit paneli, diwar bezegi üçin çalt ýangyn howpsuzlygy materialydyr.

 • Art facing aluminum composite panel

  Alýumin kompozit paneli

  Reňkli palto üstünde özboluşly şekil geçiriş amalyny ulanmak arkaly döredilen çeper alýumin kompozit paneli natural Tebigy reňkleýiş we däne nagyşlary bar .Tagtyň ajaýyp ýerine ýetirijiligi we baý reňk seçimi dizaýnerleriň döredijilik zerurlyklaryny iň ýokary derejede goldap biler. özleriniň fantastiki pikirlerini iň oňat görnüşde durmuşa geçirip bilerler.

 • Mirror Aluminum Composite Panel

  Aýna alýumin kompozit paneli

  Aýna alýumin kompozit paneli esasan üç gatlakdan ybarat bolup, boýag ýaly ýokary basyşly aýnanyň örtügi bilen birlikde sungaty we adaty romantik görnüşi görkezýän tekiz paneli emele getirýär.