• banner

Alýumin zynjyr

 • Punching aluminum veneer

  Alýumin şkafyny urmak

  Metal potolok önümlerini urmak ses meselesini netijeli çözüp biler. Sesiň çeşmesi görkezilen ses siňdiriş çäginde bolanda, ses izolýasiýa materialyndan geçenden soň, ses tolkun energiýasyny ýylylyga öwürýän sürtülme emele gelýär we şeýlelik bilen ses tolkunynyň bahasyny peseldýär.

 • Plane slotted aluminum veneer

  Uçar çyzylan alýumin şkaf

  Alýumin şkafynyň iki gapyrgasynyň arasyndaky boşlugy nurbatlar bilen düzeltmek üçin ulanyň we alýumin şkafyny gurmagyň iň köp ulanylýan görnüşidir.

 • Plane seamless aluminum veneer

  Uçar bökdençsiz alýumin şkaf

  Alýumin zynjyry, gurnama wagtynda tagtanyň we tagtanyň arasyndaky aralygy azaltmak, tutuşlygyna tekiz we tekiz wizual täsir eder; sahna garyşýar, nepis we herekete gelýär we tekiz tutuşlygyna Lusteriň hemişelik gözelligi we arassalygy ýok edýän, binanyň hilini ýokarlandyrýan we daşky gurşaw üçin ruhy wizual baýramçylyk döredýän alýumin metal düýp gurluşyny görkezýär!

 • Imitation wood grain aluminum veneer

  Agaç dänesi alýumin şkafyna öýkünmek

  Agaç däne alýuminiý şkafy ýokary hilli ýokary güýçli garyndy alýumin plastinkadan, halkara ösen täze nagyş bezeg materiallaryndan, ýokary derejeli we ajaýyp nagyşlardan, açyk reňk we dokumadan, güýçli we könelişen nagyşlardan, formaldegidiz, zäherli däl , we zyýanly gaz goýberilmeýär, şonuň üçin bezegden soň boýag we ýelim sebäpli döreýän ys we fiziki zeper barada alada etmeli däl, hili ajaýyp, ýokary derejeli binagärlik bezegi üçin ilkinji seçim.

 • Imitation stone aluminum veneer

  Alýumin şkafyna öýkünmek

  Daş däne alýumin zynjyry esasy material hökmünde ýokary derejeli alýumin garyndysyndan ýasalýar. Taslama meýdançasynyň ululygyna, görnüşine we gurluşyna görä CNC egilmek we beýleki tehnologiýalar arkaly öndürilýär. Surfaceer ýüzüne florokarbon sepmek esasynda italýan daş däne filmini ulanýar. Alýumin şkafynyň florokarbon örtügine daş plyonkany geçirmek üçin wakuum bilen gaýtadan işlenýän ýokary derejeli metal bezeg materialy.

 • Hook-up aluminum veneer

  Alýumin zynjyry

  Berkidilen potoloklar, kosmosyň talaplaryna laýyklykda potolok üstüniň ululygyny çeýe dizaýn edip biler. Keel ulgamy kesgitlenenden soň, çeýe we ýönekeý kömekçi gurallar bolmazdan, ýalaňaç eller bilen ýükläp we düşürip bolýar.

 • Carved aluminum veneer series

  Alýumin zynjyr seriýasy

  Çukurdan oýulan alýumin şkafy tekiz kagyzy giňişlik manysyna yzygiderli uzadyp biler we ýagtylygy geçirmek we şemalladyş funksiýasyna eýedir. Dürli nagyşlaryň we ululykdaky seýrek we dykyz deşik şekilleriniň jemlenmegi, obýektiň ýüzüni dinamiki edýär, dürli görnüşli we aýratyn görnüşli gaýtadan işlemek üçin gurşaw bilen birleşdirip, çyzyklary has janly we owadan edýär.