• banner

Çotga alýumin kompozit paneli

Gysga düşündiriş:

Çotga alýumin kompozit paneli polietilen material ýadrosyna iki tarap çotga alýumin panelden ybaratdyr. Iki tarapy çotga alýumin paneli poslama garşy häsiýetlere eýedir we polietilen ýadrosy bilen birikdirilende çotga arkaly gutarmaly önüm öndürýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Reňk kartoçkasy

Önümiň beýany

Çotga örtülen alýumin panelleri soňky birnäçe ýylda uly islege eýe boldy, sebäbi çotga bilen örtülen panelleriň yzygiderli aýratynlyklary bolan dürli-dürli görnüşleri hödürleýändigi sebäpli. Çotga panelleriň iň uly artykmaçlyklaryndan biri, dürli reňklerde çykmagydyr. Aşhanalarda we otaglarda çotga panelleriň ulanylmagy hem adaty zat.

Esasy aýratynlyklary

1. Çotga alýumin kompozit panelleri ajaýyp ýangyna garşy häsiýetleri, ses izolýasiýasy, güýç we berklik, ýeriň tekizligi we tekizligi ýaly aýratynlyklary bilen meşhurdyr.
2. Bir gatly alýumin paneli bilen deňeşdirilende, onuň uly elastik çäkleri bar we aňsatlyk bilen deformasiýa edilmeýär we daşarky güýji bolmazdan tebigy ýagdaýda uzak wagtlap oňat tekizligi saklap bilýär.
3. Baý reňk we nagyş dizaýny, dürli daşky gurşaw talaplaryna uýgunlaşmak, dürli binagärlik stillerini daşky gurşawa uýgunlaşdyrmak utgaşdyrylyşyna laýyk gelýär, saýlanan reňk daşky gurşaw bilen sazlaşykly, umumy çeperçilik effektinde ajaýyp bitewiligi gazanyp, adamlara ýagty we owadan wizual berýär lezzet almak.
4. Taşlanan alýumin kompozit panelindäki alýumin we plastmassa ýadro materiallary 100% gaýtadan işlenip bilner we daşky gurşawa pes ýük bolup biler.

Programma meýdany

Çotga alýumin paneliniň iň köp ulanylýan programmalary, awtoulaglaryň we gämileriň jisimlerini, içerki we daşarky diwar örtüklerini öndürmekde ulanylýan tuneller, bellik tagtalary we alamatlar üçin diwar tagtalarynda we potoloklarda ulanmak bolar.

önümiň gurluşy

Alýumin kompozit paneli düýbünden başga häsiýetli iki materialdan ybarat bolany üçin, diňe bir asyl komponent materialynyň esasy aýratynlyklaryny saklaman, eýsem asyl komponent materialynyň ýeterlik däldigini hem ýeňip geçýär we köp ajaýyp material aýratynlyklaryna eýe bolýar.

Haryt aýratynlyklary

1. Alýumin garyndy listiniň galyňlygy:
0.06mm, 0.08mm, 0.1mm, 0.12mm, 0.15mm, 0.18mm, 0.21mm, 0.23mm, 0.25mm, 0.3mm, 0.33mm, 0.35mm, 0.4mm, 0.45mm, 0.5 mm
2. Ölçegi:
Galyňlygy: 2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm
Giňligi: 1220mm, 1500mm
Uzynlygy: 2440mm, 3200mm, 4000mm, 5000mm (iň ýokary: 6000mm)
Standart ululygy: 1220mm x 2440mm, standart däl ululyk müşderiniň talaplaryna laýyklykda üpjün edilip bilner.
3. Agramy: 4mm galyňlygy boýunça 5.5kg / ㎡
4. faceerüsti örtük:
Öň tarapy: Ftorokarbon rezin (PVDF) we poliester rezin (PE) bişirilen lak bilen örtülen alýumin garyndy plastinka
Yzyna: poliester rezin boýag bilen örtülen alýumin garyndy plastinka
Faceerüsti bejergisi: PVDF we PE rezinli çörek bişirmek bejergisi
5. Esasy material: ýangyny saklaýan esasy material, zäherli polietilen

Amal akymy

1) Çotgaly birleşdirilen paneli gaýtadan işleýän senet, alýumin kompozit paneliniň üstündäki simleri döwmek üçin çäge kagyzyny birnäçe gezek ulanýan önümçilik prosesi.
2) Amal esasan üç bölege bölünýär: peselmek, gum degirmeni we suw ýuwmak. Alýumin kompozit paneliniň sim çyzmak prosesinde, anod gaýtadan işlenenden soň, ýörite deri membranasy tehnologiýasy, alýumin kompozit paneliniň üstünde metal bolan epitel gatlagyny döreder we her kiçijik simiň aýdyň görünmegini üpjün eder we şeýlelik bilen görkezer. mat metaldan ýalpyldawuk.
3) Häzirki wagtda barha köp alýumin kompozit panel önümleri, owadan we poslama garşy bolmagy üçin alýumin paneliniň üstünde sim çyzmak usulyny kabul etdiler.

Haryt suraty

önümiň reňki


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň