• banner

Alýumin zynjyr seriýasy

Gysga düşündiriş:

Çukurdan oýulan alýumin şkafy tekiz kagyzy giňişlik manysyna yzygiderli uzadyp biler we ýagtylygy geçirmek we şemalladyş funksiýasyna eýedir. Dürli nagyşlaryň we ululykdaky seýrek we dykyz deşik şekilleriniň jemlenmegi, obýektiň ýüzüni dinamiki edýär, dürli görnüşli we aýratyn görnüşli gaýtadan işlemek üçin gurşaw bilen birleşdirip, çyzyklary has janly we owadan edýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Reňk kartoçkasy

Önümiň beýany

Adaty modellemek düşünjesini bozýar we gujurly moda maşgalasy üçin tükeniksiz pikir giňişligini açýar. Bu hakykatdanam amaly we owadan täze bezeg görnüşidir.

Esasy aýratynlyklary

1. Keramiki örtükler, aýna we beýleki materiallar bilen deňeşdirilende, alýumin şkaflar ýeňil agramy, ýokary güýji, berkligi we aňsat işlenmegi bilen tapawutlanýar.
2. faceerüsti örtük PVDF örtügi sebäpli ajaýyp howa garşylygy we UV garşylygy, uzak wagtlap reňk we ýalpyldawuklygy, poslama garşylygy gowy we -50 ° C -80 ° C agyr şertlerde ulanylyp bilner.
3. Gowy kislota we aşgar garşylygy .PVDF örtükleri, esasanam Akzo Novel, häzirki wagtda açyk howada ulanmak üçin iň ajaýyp örtükdir.
4. Ajaýyp gaýtadan işleýiş, kesmek aňsat, kebşirlemek, egilmek, şekillendirilip we saýtda gurmak aňsat.
5. Ses izolýasiýasy we şok siňdiriş öndürijiligi gowy we alýumin şkafyna islendik görnüşde deşilip bilner. Arka tarap ses siňdiriji pagta, gaýa ýüň we beýleki ses siňdiriji we ýylylyk izolýasiýa materiallaryny goşup bolýar, ýangynyň yza galmagy gowy we ýangyn bolan ýagdaýynda zäherli tüsse ýok.
6. Reňki giň we reňk owadan bolmagy üçin saýlanyp bilner.
7. Arassalamak we saklamak aňsat, daşky gurşawy goramak talaplaryna laýyk gelýär.

Alýumin paneliniň bölegi

.
.
.

Programma meýdany

Alýumin şkafy içerki we daşarky diwarlary, lobbi fasadlaryny, otaglary, sütün bezeglerini, beýik koridorlary, pyýada köprülerini, lifti gyralaryny, balkonlary, mahabat belliklerini, ýapyk şekilli potoloklary we ş.m. bezemek üçin amatlydyr.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň