• banner

Ojakdan goraýan alýumin kompozit paneli

Gysga düşündiriş:

TOl oda çydamly alýumin kompozit paneli täze işlenip düzülen esasy material polimer organiki däl materialy kabul edýär, şonuň üçin onuň ýangyna garşy gowulaşmagy böküş etdi we A derejesindäki standartlara ýetip biler we binanyň kadalarynda ýangyna garşy talaplary kanagatlandyryp biler. Şol bir wagtyň özünde, adaty alýumin kompozit paneliniň päsgelçiliklerini hem döwdi.

Ojakdan goraýan alýuminiý kompozit paneli, diwar bezegi üçin çalt ýangyn howpsuzlygy materialydyr.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Reňk kartoçkasy

Önümiň beýany

Ojakdan goraýan alýumin kompozit paneli, beýleki örtük materiallary bilen deňeşdirilende köp deňsiz-taýsyz artykmaçlyklara eýe bolan bezeg örtük materialynyň täze görnüşidir. Munuň sebäbi, alýumin kompozit paneliniň düýbünden başga häsiýetleri bolan iki materialdan (metal we metal däl) bolmagydyr. Diňe asyl komponent materiallarynyň (metal alýumin, metal däl polietilen plastmassa) esasy aýratynlyklaryny saklamak bilen çäklenmän, asyl komponent materiallarynyň kemçiliklerini hem ýeňip geçýär.

Esasy aýratynlyklary

1. Ajaýyp ýangyna garşylygy we ýangynyň yza galmagy bar we milli gurluşyk standart GB8624 "gurluşyk materiallarynyň ýangyjy öndürijiligi üçin klassifikasiýa usulyny" yzygiderli geçip bilýär we ýangyjy öndürijiligi B1 derejesinden pes däl;
2. GB / t17748 alýumin plastmassa kompozit plastinkasynyň halkara talaplaryna laýyk gelýän ýokary gabyk güýji we oňat mehaniki aýratynlyklary;
3. Esasy material prosesi güýçli uýgunlaşmaga eýedir, içerde we daşary ýurtda dürli alýumin-plastmassa plastinka öndürmek prosesleriniň tehniki ugur talaplaryna laýyk gelýän adaty alýumin-plastmassa plastinkanyň ekstruziýa gaýtadan işleýiş şertlerini üýtgetmeýär diýen ýaly;
4. Esasy material ýylylyk kislorodyň garramak häsiýetine eýedir we ýokary we pes temperatura - 20 aýlaw üçin 40 ℃ - + 80 with çydap bilýär;
5. coreadro materialyndaky ýangyn saklaýjynyň oňat durnuklylygy, göçmegi we ygaly ýok, ultramelewşe şöhlesine garşy durmaýan adaty halogen ýangyn saklaýjylarynyň kemçiliklerini ýeňip geçýän gowy howa garşylygy bar, şonuň üçin içerde we daşarda örän amatly; binagärlik bezegi;
6. Önümiň esasy materialy ak ýa-da açyk çal ak bolup, başga reňklere düzülip bilner;
7. Esasy material daşky gurşawa garşy ýangyn saklaýjy we arassa material, galogen we pes tüsse. Burnakmak gaty kyn. Burningananda tüsse göwrümi gaty az, poslaýjy gaz we gara tüsse ýok. Hapalanmaz we döwletiň ýaşyl gurluşyk materiallary we daşky gurşawy goramak talaplaryna laýyk gelýär.

Programma meýdany

Fireangyndan goramak talaplary ýokary bolan perde diwary we ýapyk we açyk bezeg üçin amatly.
Ojakdan goraýan alýumin kompozit paneliň bahasy gowy we giň ulanylyşy bar. Perde diwarlaryny, içerki we daşarky diwarlary, foýleri, restoranlary, söwda merkezlerini, konferensiýa otaglaryny we ş.m. bezemek üçin ulanylyp bilner, köne binalary, hassahanalary, metro bekedini, ýerasty giňişlikleri we ş.m. bezemek üçin hem ulanylyp bilner.

önümiň gurluşy

Alýumin kompozit paneli düýbünden başga häsiýetlere eýe bolan iki materialdan (metal we metal däl) emele gelýändigi sebäpli, diňe bir asyl komponent materialynyň (metal alýumin, metal däl poliheksen plastmassa) esasy aýratynlyklaryny saklaman, eýsem asyl nusgasyny hem ýeňip geçýär. komponent materialy ýeterlik däl we köp ajaýyp material aýratynlyklaryny aldy.

Haryt aýratynlyklary

1. Alýumin garyndy listiniň galyňlygy:
0.06mm, 0.08mm, 0.1mm, 0.12mm, 0.15mm, 0.18mm, 0.21mm, 0.23mm, 0.25mm, 0.3mm, 0.33mm, 0.35mm, 0.4mm, 0.45mm, 0.5 mm
2. Ölçegi:
Galyňlygy: 2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm
Giňligi: 1220mm, 1500mm
Uzynlygy: 2440mm, 3200mm, 4000mm, 5000mm (iň ýokary: 6000mm)
Standart ululygy: 1220mm x 2440mm, standart däl ululyk müşderiniň talaplaryna laýyklykda üpjün edilip bilner.
3. Agramy: 4mm galyňlygy boýunça 5.5kg / ㎡
4. faceerüsti örtük:
Öň tarapy: Ftorokarbon rezin (PVDF) we poliester rezin (PE) bişirilen lak bilen örtülen alýumin garyndy plastinka
Yzyna: poliester rezin boýag bilen örtülen alýumin garyndy plastinka
Faceerüsti bejergisi: PVDF we PE rezinli çörek bişirmek bejergisi
5. Esasy material: ýangyny saklaýan esasy material, zäherli polietilen

Amal akymy

1) Kärhana alýumin rulonynyň ýüzüni himiki taýdan bejermek üçin ýokary hilli himiki çig mal we tehnologiýany ulanýar, alýumin rulonynyň üstünde dykyz bal ary oksidi filmini emele getirýär, şonuň üçin boýag we alýumin rulony berk birleşdirilýär. araçy we gowy ýelmeşdir. .
2) Kompaniýanyň örtügi, ýapyk we tozansyz ýagdaýda takyk örtügi ýerine ýetirýän, örtük filminiň galyňlygy we daşky görnüşiniň hili gowy gözegçilikde saklanjak halkara derejesinde takyk üç rolikli ters rolikli örtük maşynyny kabul edýär; peç temperatura gözegçilik etmek we bişirmek üçin dört zona bölünýär.
3) Üznüksiz gyzgyn baglanyşyk kompozit çyzygy, alýumin-plastmassa birleşýän paneli emele getirmek üçin esasy enjamdyr. Onuň wezipesi, alýumin materialyny, PE ýadro materialyny we polimer plyonkany yzygiderli ýokary yssy we tekiz ýer emele getirmek üçin basyş astynda berkitmekdir.

Haryt suraty

önümiň reňki


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň