• banner

Glokary ýalpyldawuk alýumin kompozit paneli

Gysga düşündiriş:

Glokary ýalpyldawuk alýumin kompozit paneli, alýumin kompozit paneliň üstki reňkiniň ýalpyldawuklygyny ýokarlandyrmak prosesi bilen ýasaldy. Highokary ýalpyldawuk panel örtüginiň ýalpyldysyny aňladýar. Adatça, ýalpyldawuk 85 bilen 95 gradus aralygynda bolanda açyk bolar. Highokary ýalpyldawuk alýumin kompozit paneli, adaty açyk panelden has ýokary bolup, adamlara açyk wizual duýgy berýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Reňk kartoçkasy

Önümiň beýany

Alýumin kompozit paneli alýumin kompozit paneli hökmünde gysgaldylýar. Surfaceerüsti, polietilen we polipropilen plastmassany ýadro gatlagy hökmünde ulanyp, gaýtadan işlenýän we birleşdirilen materiallaryň täze görnüşidir.

Esasy aýratynlyklary

1. Acp paneliniň ýalpyldysy adamlara açyk wizual duýgy getirýän adaty acp panelinden has ýokarydyr.
2. glokary ýalpyldawuk alýumin kompozit paneliniň reňki, adatça gyzyl, sary, ak, gara we beýleki birneme açyk reňklerdir.
3. Soňky ýyllarda bezeg bazaryndaky pikirlere görä, ýokary ýalpyldawuk alýumin kompozit panel bezeg materialy bazar tarapyndan giňden tanaldy we kabul edildi.
4. glokary ýalpyldawuk alýuminiý kompozit paneli boýag aýnasy bilen deňeşdirip bolar we daşky görnüşi, gurluşyk öndürijiligi we uzak aralyga daşamak we ş.m. taýdan reňklenen aýnadan has gowudyr.

Programma meýdany

1. Aeroportlar, duralgalar, stansiýalar, metro, söwda merkezleri, myhmanhanalar, güýmenje ýerleri, ýokary derejeli ýaşaýyş jaýlary, willalar, ofis binalary, perde diwar bezegi we içki bezeg
2. Uly bildiriş tagtalary, penjireleri görkezmek, ýol ýakasyndaky habarlar, kitap stendleri, telefon kabinalary, ýol gözegçileri, ýol ýakasyndaky ýangyç stansiýalary

önümiň gurluşy

Alýumin kompozit paneli düýbünden başga häsiýetlere eýe bolan iki materialdan (metal we metal däl) emele gelýändigi sebäpli, diňe bir asyl komponent materialynyň (metal alýumin, metal däl poliheksen plastmassa) esasy aýratynlyklaryny saklaman, eýsem asyl nusgasyny hem ýeňip geçýär. komponent materialy ýeterlik däl we köp ajaýyp material aýratynlyklaryny aldy.

Haryt aýratynlyklary

1. Alýumin garyndy listiniň galyňlygy:
0.06mm, 0.08mm, 0.1mm, 0.12mm, 0.15mm, 0.18mm, 0.21mm, 0.23mm, 0.25mm, 0.3mm, 0.33mm, 0.35mm, 0.4mm, 0.45mm, 0.5 mm
2. Ölçegi:
Galyňlygy: 2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm
Giňligi: 1220mm, 1500mm
Uzynlygy: 2440mm, 3200mm, 4000mm, 5000mm (iň ýokary: 6000mm)
Standart ululygy: 1220mm x 2440mm, standart däl ululyk müşderiniň talaplaryna laýyklykda üpjün edilip bilner.
3. Agramy: 4mm galyňlygy boýunça 5.5kg / ㎡
4. faceerüsti örtük:
Öň tarapy: Ftorokarbon rezin (PVDF) we poliester rezin (PE) bişirilen lak bilen örtülen alýumin garyndy plastinka
Yzyna: poliester rezin boýag bilen örtülen alýumin garyndy plastinka
Faceerüsti bejergisi: PVDF we PE rezinli çörek bişirmek bejergisi
5. Esasy material: ýangyny saklaýan esasy material, zäherli polietilen

Amal akymy

1) emele getiriş çyzygy
Alýumin rulonynyň ýüzüne birikdirilen gatlagyň togalanmagy wagtynda togalanýan çalgy ýagyny, okislenmä garşy ýagy we dürli kirleri arassalamak roluny ýerine ýetirýär we kremniniň, magniniň, misiň we beýleki hapalaryň ýagyşlaryny aýyrýar. alýumin
2) Takyk örtük çyzygy
Örtük, örtük filminiň galyňlygy we örtügiň daşky görnüşi gowy gözegçilikde saklanar ýaly, ýapyk we tozansyz ýagdaýda takyk örtügi ýerine ýetirýän halkara derejesinde takyklygy üç rolikli ters rolikli örtük maşynyny kabul edýär; peç temperatura gözegçilik etmek üçin dört zona bölünýär.
3) Üznüksiz gyzgyn pasta birleşdirilen çyzyk
Alýumin-plastmassa birleşýän paneliň halkara derejesinde meşhur markalaryň görkezijilerinden ýokary bolmagy üçin, ösen enjamlara, kämil tehnologiýa we berk gözegçiliklere daýanýan polimer membranalaryny saýlamak.

önümiň hiliniň kepili

(1) Adaty howa şertlerinde, üstündäki boýag gabygy, çişikleri, ýarylmagy ýa-da poroşok bolmaz.
(2) Adaty daşky gurşaw şertlerinde listiň gabygy ýa-da köpürjigi bolmaz.
(3) Tabak adaty radiasiýa ýa-da temperatura sezewar bolanda, adaty bolmadyk hromatiki aberasiýa ýüze çykmaz.
(4) Barlag usullaryny halkara düzgünlerine laýyklykda barlaň we ähli görkezijiler milli ülňüleriň we korporatiw ülňüleriň ýa-da şertnamanyň talaplaryna laýyk gelýär.
. kepillik. Ordinaryönekeý alýumin-plastmassa panelleriň fiziki we mehaniki aýratynlyklaryndan başga-da, oda çydamly alýumin-plastmassa panelleri hem oda çydamly häsiýetlere eýedir we ýangyjy öndürijiligi QB8624 tarapyndan kesgitlenen B1 derejesine ýetýär ýa-da ondan ýokary.

Haryt suraty

önümiň reňki


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň