• banner

Alýumin zynjyry

Gysga düşündiriş:

Berkidilen potoloklar, kosmosyň talaplaryna laýyklykda potolok üstüniň ululygyny çeýe dizaýn edip biler. Keel ulgamy kesgitlenenden soň, çeýe we ýönekeý kömekçi gurallar bolmazdan, ýalaňaç eller bilen ýükläp we düşürip bolýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Reňk kartoçkasy

Önümiň beýany

Keel ulgamy ýel geçirmeýän kod gurluşy bilen enjamlaşdyrylan, wezipesi tupan howasynda bolup biler, gurluşy berkdir. Dürli bezeg effektlerine we şekillerine dizaýn etmek üçin amatlydyr. Garynjalar üçin ýokary öndürijilik talaplary bolan ýerlerde giňden ulanylýar.

Esasy aýratynlyklary

1. lighteňil agram, gowy berklik, ýokary güýç.
2. Gowy çydamlylyk we poslama garşylyk.
3. Alýumin plastinka ilki gaýtadan işlemek, soňra boýag sepmek arkaly tekiz, ýaý we sferik ýer ýaly dürli çylşyrymly geometrik şekillere gaýtadan işlenip bilner.
4. Ösen elektrostatik pürküji tehnologiýasy boýagy we alýumin plastinkany dürli reňkler we uly saýlama meýdançasy bilen birmeňzeş saklaýar.
5. Boýamak aňsat däl, arassalamak we saklamak aňsat.

Material we gurluşyk

1 Alýumin burçlaryny deň derejä görä guruň we kesiň
2 lighteňil polatdan ýasalan keýigi ýa-da uniwersal burç demirini 1-1.2 m aralykda tertipläň we gysgyç ýa-da uniwersal burç demirini plastinkanyň ini A aralygynda düzüň.
3 Derejäni sazlaň, çeňňek plastinkasyny gysgyç bilen gysyň, plastinka tikişini yzygiderli sazlaň we çekmek üçin çekiş çyzygyny ulanyň.
4 Eger açyk howada oturdylan bolsa, ýel basyşyna garşy durmagyň täsirini gazanmak üçin çeňňege ýel geçirmeýän list oturdylmalydyr.
5 Berkidilen keeliň paralelligine we ýokarky ýeňil polatdan ýa-da uniwersal burç demirine perpendikulýarlygyna üns beriň, ýogsam tagtanyň gurnama hiline täsir eder.

Gurnama görkezmeleri

1. Alýumin burçlaryny deň derejä görä guruň we kesiň
2. lighteňil polatdan ýasalan keel ýa-da uniwersal burç demirini 1-1.2 m aralykda tertipläň we gysgyç ýa-da uniwersal burç demirini plastinkanyň ini A aralygynda düzüň.
3. Derejäni sazlaň, çeňňek plastinkasyny keeliň üstünde dakyň, plastinka tikişini yzygiderli sazlaň we çekmek üçin çekiş çyzygyny ulanyň.
4. Eger açyk howada oturdylan bolsa, ýel basyşyna garşy durmagyň täsirini gazanmak üçin çeňňege ýel geçirmeýän list oturdylmalydyr.
5. Berkidilen keeliň paralelligine we ýokarky ýeňil polatdan ýa-da uniwersal burç demirine perpendikulýarlygyna üns beriň, ýogsam bu tagtanyň gurnama hiline täsir eder.

Programma meýdany

Aeroportlarda, demir ýol menzillerinde, metro bekedinde, garaşylýan zallarda, sport meýdançalarynda, ofislerde, ofis binalarynda, restoranlarda, supermarketlerde, söwda merkezlerinde, myhmanhanalarda we beýleki içerki we daşarky diwarlarda giňden ulanylýar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň