• banner

Alýumin şkafyna öýkünmek

Gysga düşündiriş:

Daş däne alýumin zynjyry esasy material hökmünde ýokary derejeli alýumin garyndysyndan ýasalýar. Taslama meýdançasynyň ululygyna, görnüşine we gurluşyna görä CNC egilmek we beýleki tehnologiýalar arkaly öndürilýär. Surfaceer ýüzüne florokarbon sepmek esasynda italýan daş däne filmini ulanýar. Alýumin şkafynyň florokarbon örtügine daş plyonkany geçirmek üçin wakuum bilen gaýtadan işlenýän ýokary derejeli metal bezeg materialy.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Reňk kartoçkasy

Önümiň beýany

Daş däne alýumin zynjyry öz-özüni arassalaýar we florokarbon örtügi KYNAR500-iň ýörite molekulýar gurluşyna eýe, şonuň üçin daşky gurşawdaky alýumin şkafyna getirilen tozan düýbünden hapalanmaz, şonuň üçin ýumşak we güýçli öz-özüni arassalaýar.

Esasy aýratynlyklary

1. Çydamly, solmaýan,
2. Daşky gurşawy goramak, ýangynyň öňüni almak, çyglylyga garşy,
3. Ulanyjynyň talaplaryna görä dürlüligi, nagşy, reňki düzülip bilner.
4. Gowy tekizlik, çyglylyga garşylyk we ýag garşylygy
5. Ajaýyp poslama garşylyk, çyglylyga garşylyk, UV
6. Güýçli ýangyna garşy, çyglylyga we poslama garşy funksiýalar, ses siňdirişi, ýylylyk izolýasiýasynyň gowy öndürijiligi, ajaýyp ses siňdirişi
7. Alýumin tor plastinkasy 20 ýyllap reňkini saklap bilmeýän ykjam gurluşy we bökdençsiz tikişi bar;
8. Zäherli däl, tagamsyz, ekologiýa taýdan arassa, 100% gaýtadan ulanylýar

Beýleki materiallar bilen deňeşdirmek

Alýumin gaty köp taraply. Beýleki köp metallar bilen deňeşdirilende, tebigy ýagdaýda ýeňil agramly we işlemek aňsat. Poslama ýokary çydamly, içerde we açyk programmalar üçin amatly edýär.
Iň esasy zat, alýumin maýa goýmaga mynasyp kos we potolokdan täsirli materialdyr. Uzak ýaşamak nukdaýnazaryndan alýumin taşlanan panel iň çydamly we iň uzak dowam edýär. Bu bezeg ýüzleri üçin seslere çydamly we diwarlara ýagty gözegçilik etmek üçin ajaýyp wariant.
Alýumin taşlanan paneliň görnüşi, görnüşi, reňki, nagşy üçin dizaýn edeniňizde köp mümkinçilik bar. Taslamaňyza gezek gelende, şol bir zady gurmak aňsat.

Programma meýdany

Alýumin şkafy içerki we daşarky diwarlary, lobbi fasadlaryny, otaglary, sütün bezeglerini, beýik koridorlary, pyýada köprülerini, lifti gyralaryny, balkonlary, mahabat belliklerini, ýapyk şekilli potoloklary we ş.m. bezemek üçin amatlydyr.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň