• banner

Agaç dänesi alýumin şkafyna öýkünmek

Gysga düşündiriş:

Agaç däne alýuminiý şkafy ýokary hilli ýokary güýçli garyndy alýumin plastinkadan, halkara ösen täze nagyş bezeg materiallaryndan, ýokary derejeli we ajaýyp nagyşlardan, açyk reňk we dokumadan, güýçli we könelişen nagyşlardan, formaldegidiz, zäherli däl , we zyýanly gaz goýberilmeýär, şonuň üçin bezegden soň boýag we ýelim sebäpli döreýän ys we fiziki zeper barada alada etmeli däl, hili ajaýyp, ýokary derejeli binagärlik bezegi üçin ilkinji seçim.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Reňk kartoçkasy

Önümiň beýany

Agaç dänesiniň reňki ýaşyl we ekologiýa taýdan arassa durmuş düşünjesini görkezýär we işden soň şäherlileriň stresini ýeňilleşdirýän ýokary derejeli we kaşaň binagärlik stilini görkezýär. Kafe, dynç alyş klublary we beýleki ýerler agaç däne tagtalaryny ulanýar. Agaç däne tagtalary ortaça bahaly, çydamly, çygly we suw geçirmeýän we ýokary plastisitlidir. Indi olar köp dizaýnerleriň söýgüsine öwrüldi.

Esasy aýratynlyklary

1. lighteňil agram, gowy berklik, ýokary güýç.
2. PVDF florokarbon reňkini ulanyp, 25 ýyllap öçmez.
3. Alýumin plastinka ilki gaýtadan işlemek, soňra boýag sepmek arkaly tekiz, ýaý we sferik ýer ýaly dürli çylşyrymly geometrik şekillere gaýtadan işlenip bilner.
4. Ösen elektrostatik pürküji tehnologiýasy boýagy we alýumin plastinkany dürli reňkler we uly saýlama meýdançasy bilen birmeňzeş saklaýar.
5. Ftor örtükli filmiň ýelmeşmezligi, hapalanýanlaryň ýüzüne ýapyşmagyny kynlaşdyrýar we arassalygy gowy.
6. Alýumin plastinka zawodda emele gelýär we gurluşyk meýdançasyny kesmegiň zerurlygy ýok we ony çarçuwada goýup bolýar.
7. Alýumin plitalary aýna, daş, keramika we alýumin-plastmassa panelleri ýaly bezeg materiallaryndan tapawutlanýan we ýokary galyndy bahasy bolan 100% gaýtadan işlenip bilner.

Alýumin paneliniň bölegi

.
.
.

Programma meýdany

Alýumin şkafy içerki we daşarky diwarlary, lobbi fasadlaryny, otaglary, sütün bezeglerini, beýik koridorlary, pyýada köprülerini, lifti gyralaryny, balkonlary, mahabat belliklerini, ýapyk şekilli potoloklary we ş.m. bezemek üçin amatlydyr.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň