• banner

Aýna alýumin kompozit paneli

Gysga düşündiriş:

Aýna alýumin kompozit paneli esasan üç gatlakdan ybarat bolup, boýag ýaly ýokary basyşly aýnanyň örtügi bilen birlikde sungaty we adaty romantik görnüşi görkezýän tekiz paneli emele getirýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Reňk kartoçkasy

Önümiň beýany

Glokary ýalpyldawuk aýna görnüşi, alýuminiň anodiki okislenmegi bilen ýasalýar. Alýuminiý ýüzüni aýna ýaly ýagty edýär. Alýumin zolaklaryň iki gatlagy polietileniň içki ýadrosy bilen hemişelik birleşdirilýär, boýag bilen örtülende ýüzü has tekiz we ýokary çydamly edýär. Möhüm bir zat, paneliň diňe öň tarapy PE ýa-da PVDF (Poliester) boýag bilen örtülendir, şonuň üçin gaty owadan görünýän aýna berilip bilner.

Esasy aýratynlyklary

1. Aýna alýuminiý kompozit paneller ajaýyp ýangyna garşy häsiýetleri, ses izolýasiýasy, güýç we çydamlylyk, ýeriň tekizligi we tekizligi ýaly aýratynlyklary bilen meşhurdyr.
2. Bu aýratynlyklar bilen birlikde aýna paneliniň ýapýan iň möhümi, howa çydamly bolmagydyr.
3. Aýna bilen örtülen paneller yzygiderli aýratynlyklary bolan dürli-dürli görnüşleri hödürleýär. 4. Aýna panelleriniň iň uly artykmaçlyklaryndan biri, daşky gurşawa arassa bolmagy we bize aýna görnüşli şaý-seplerden lezzet almaga mümkinçilik berýär we önüme ynam döredýän ajaýyp aýratynlyklardan ybaratdyr.

Programma meýdany

1) Gurluşyk daşky perde diwarlary, diwar paneli sergide, dükanlarda, ofislerde, banklarda, myhmanhanalarda, restoranlarda we kwartiralarda giňden ulanylýar;
2) gatly köne binalar, fasadlar, üçek üçin bezeg täzelenişi;
3) Içki diwarlar, potoloklar, hammam, aşhanalar, balkonlar we metro üçin jaýyň bezegi;
4) Mahabat tagtasy, görkeziş platformalary, bildiriş tagtalary we bellik tagtalary;
5) Tuneller üçin diwar we potoloklar;
6) senagat maksatly çig mal;
7) Ulag ulaglary, ýahtalar we gaýyk üçin ulanylýan material

önümiň gurluşy

Alýumin kompozit paneli düýbünden başga häsiýetli iki materialdan ybarat bolany üçin, diňe bir asyl komponent materialynyň esasy aýratynlyklaryny saklaman, eýsem asyl komponent materialynyň ýeterlik däldigini hem ýeňip geçýär we köp ajaýyp material aýratynlyklaryna eýe bolýar.

Haryt aýratynlyklary

1. Alýumin garyndy listiniň galyňlygy:
0.06mm, 0.08mm, 0.1mm, 0.12mm, 0.15mm, 0.18mm, 0.21mm, 0.23mm, 0.25mm, 0.3mm, 0.33mm, 0.35mm, 0.4mm, 0.45mm, 0.5 mm
2. Ölçegi:
Galyňlygy: 2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm
Giňligi: 1220mm, 1500mm
Uzynlygy: 2440mm, 3200mm, 4000mm, 5000mm (iň ýokary: 6000mm)
Standart ululygy: 1220mm x 2440mm, standart däl ululyk müşderiniň talaplaryna laýyklykda üpjün edilip bilner.
3. Agramy: 4mm galyňlygy boýunça 5.5kg / ㎡
4. faceerüsti örtük:
Öň tarapy: Ftorokarbon rezin (PVDF) we poliester rezin (PE) bişirilen lak bilen örtülen alýumin garyndy plastinka
Yzyna: poliester rezin boýag bilen örtülen alýumin garyndy plastinka
Faceerüsti bejergisi: PVDF we PE rezinli çörek bişirmek bejergisi
5. Esasy material: ýangyny saklaýan esasy material, zäherli polietilen

Amal akymy

1. Aýna ACP panelini ýasamak prosesi, alýumin plastinkasyny döwmek üçin çäge kagyzyny birnäçe gezek ulanýan önümçilik prosesi üç bölege bölünýär: zaýalanmak, gum degirmeni we ýuwmak.
2. ACP aýna önümçiliginiň barşynda, anodlar bejerilenden soň ýörite deri membrananyň tehnologiýasy, alýumin plastinkasynyň ýüzüni metal düzümini öz içine alýan deri gatlagyny öndürip biler.
3. Ondan soň, üstündäki her bir ownuk ýüpi aýdyň görmek bolýar we demir üstü ykjam ýalpyldawuk öwüşgin çaýýar.

önümiň hiliniň kepili

1) Adaty howa şertlerinde, üstündäki boýag gabygy, çişikleri, ýarylmagy ýa-da poroşok bolmaz.
2) Adaty daşky gurşaw şertlerinde listiň gabygy ýa-da köpürjigi bolmaz.
3) Tabak adaty radiasiýa ýa-da temperatura sezewar bolanda, adaty bolmadyk hromatiki aberasiýa ýüze çykmaz.
4) Gözleg düzgünlerini halkara düzgünlerine laýyklykda barlaň we ähli görkezijiler milli standartlaryň talaplaryna laýyk gelýär.
5) GB / T17748-1999 alýumin-plastmassa birleşdirilen paneliň milli standartyna laýyklykda öndürilen florokarbon daşky diwar panelleri.

Haryt suraty

önümiň reňki


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň