• banner

Pearlescent alýumin plastik paneli

Gysga düşündiriş:

Pöwrize alýuminiý kompozit paneliň parlaklygy, garylan tebigy we näzik görnüşden emele gelýär. Üýtgeýän reňki sebäpli atlandyrylýar. Önümiň ýüzü, ýagtylyk çeşmesiniň we görnüş burçunyň üýtgemegi bilen dürli owadan we reňkli merjen effektlerini görkezip biler.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Reňk kartoçkasy

Önümiň beýany

Pöwrize alýumin kompozit paneliniň reňki tebigy reňk üýtgedýän ýüzüň reňkine meňzeýär. Pigmentiň görnüşine we görüş burçuna görä, dürli tolkun uzynlyklarynyň ýagtylygy yzygiderli şöhlelenýär, netijede hemişe üýtgeýän reňk gradiýentleri we älemgoşar reňkli öwüşginler bolýar. Merjen alýumin-plastmassa panelleriň peýda bolmagy, binagärlik bezegimiz üçin tortuň üstünde buz oýnamakdyr. Inyalpyldawuk reňkler binagärlik dizaýnyna janlylyk goşýar we dünýämize özüne çekiji goşýar.

Esasy aýratynlyklary

1. lightagtylyk çeşmesiniň we görüş burçunyň üýtgemegi bilen ýeriň reňki üýtgeýär;
2. surfaceerüsti ýalpyldawuk, 85% -den gowrak;
3. Merjen alýumin kompozit paneli oňat çydamlylyk, täsire garşylyk, çyglylyga, diş garşylygy, ýylylyga garşylyk we howa çydamlylygydyr.
4. Özüniň açyk we ýalpyldawuk täsiri bilen, ýalpyldawuk alýumin kompozit paneli inçe we ajaýyp täsir galdyrýar.

Programma meýdany

Esasanam ýapyk we açyk bezeg, täjirçilik zynjyry, sergi mahabaty, awtoulag 4S dükany we beýleki bezeg we köpçülik ýerlerinde görkezmek üçin has amatlydyr.

önümiň gurluşy

Diňe asyl komponent materialynyň esasy aýratynlyklaryny saklamak bilen çäklenmän, asyl komponent materialynyň ýeterlik däldigini hem ýeňip geçýär we köp ajaýyp material aýratynlyklaryna eýe bolýar. Lýuks we owadan, ajaýyp we reňkli bezeg ýaly; howa garşylygy, poslama garşylyk, täsire garşylyk, ýangyna garşylyk, çyglylyga garşylyk, ses izolýasiýasy, ýylylyk izolýasiýasy.

Haryt aýratynlyklary

1. Alýumin garyndy listiniň galyňlygy:
0.06mm, 0.08mm, 0.1mm, 0.12mm, 0.15mm, 0.18mm, 0.21mm, 0.23mm, 0.25mm, 0.3mm, 0.33mm, 0.35mm, 0.4mm, 0.45mm, 0.5 mm
2. Ölçegi:
Galyňlygy: 2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm
Giňligi: 1220mm, 1500mm
Uzynlygy: 2440mm, 3200mm, 4000mm, 5000mm (iň ýokary: 6000mm)
Standart ululygy: 1220mm x 2440mm, standart däl ululyk müşderiniň talaplaryna laýyklykda üpjün edilip bilner.
3. Agramy: 4mm galyňlygy boýunça 5.5kg / ㎡
4. faceerüsti örtük:
Öň tarapy: Ftorokarbon rezin (PVDF) we poliester rezin (PE) bişirilen lak bilen örtülen alýumin garyndy plastinka
Yzyna: poliester rezin boýag bilen örtülen alýumin garyndy plastinka
Faceerüsti bejergisi: PVDF we PE rezinli çörek bişirmek bejergisi
5. Esasy material: ýangyny saklaýan esasy material, zäherli polietilen

Amal akymy

1) Alýumin rulonynyň ýüzüni himiki taýdan bejermek üçin ýokary hilli himiki çig mal we tehnologiýany ulanmak, alýumin rulonynyň üstünde dykyz bal ary oksidi filmini emele getirmek, boýag we alýumin rulony bu araçy bilen berk birleşdiriler, we gowy ýelme.
2) Örtük, ýapyk we tozansyz ýagdaýda takyk örtügi ýerine ýetirýän, örtük filminiň galyňlygy we daşky görnüşiniň hili gowy gözegçilikde saklanjak halkara derejesinde takyklygy üç rolikli ters rolikli örtük maşynyny kabul edýär; peç temperatura gözegçilik etmek we bişirmek üçin dört zona bölünýär.
3) Üznüksiz gyzgyn baglanyşyk kompozit çyzygy, alýumin-plastmassa birleşýän paneli emele getirmek üçin esasy enjamdyr. Onuň wezipesi, alýumin materialyny, PE ýadro materialyny we polimer plyonkany yzygiderli ýokary yssy we tekiz ýer emele getirmek üçin basyş astynda berkitmekdir.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň