• banner

Uçar bökdençsiz alýumin şkaf

Gysga düşündiriş:

Alýumin zynjyry, gurnama wagtynda tagtanyň we tagtanyň arasyndaky aralygy azaltmak, tutuşlygyna tekiz we tekiz wizual täsir eder; sahna garyşýar, nepis we herekete gelýär we tekiz tutuşlygyna Lusteriň hemişelik gözelligi we arassalygy ýok edýän, binanyň hilini ýokarlandyrýan we daşky gurşaw üçin ruhy wizual baýramçylyk döredýän alýumin metal düýp gurluşyny görkezýär!


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Reňk kartoçkasy

Önümiň beýany

Alýumin zynjyry, hromizasiýa we beýleki bejergilerden soň florokarbon sepmek tehnologiýasy bilen gaýtadan işlenýän binanyň bezeg materialyna degişlidir. Florokarbon örtügi esasan üç görnüşe bölünen poliwiniliden ftorid rezine (KANAR500) degişlidir: primer, palto we lak.

Esasy aýratynlyklary

1. Owadan görnüş we saýlamak üçin dürli reňkler
2. Dürli standart we giň saýlaw perforasiýalary
3. potoloklar we beýleki içerki / daşarky bezegler bilen utgaşdyrmak üçin ýasalan metal diwarlar
4. Çeýe we potolokdan diwara bökdençsiz geçiş döredip bilýän
5. Ojakdan goraýan, şoka çydamly, çyzmaga çydamly, poslama garşy, termo durnuklylygy we gowy howa garşylygy
6. Ses orsAssorbing, Ses roProof, ECO üçin amatly
7. Gyralary arassalamak we plitkalaryň arasyndaky kiçeldilen boşluklar estetiki täsirleri ep-esli gowulandyrýar

Material we gurluşyk

Alýumin şkaf perdesi diwary ýokary hilli ýokary güýçli alýumin garyndy plitalaryndan ýasalýar we adaty galyňlygy 2,0, 2,5,3.0, model 1001 seriýaly, 3003 seriýaly, ýagdaýy H24. Adaty materiallaryň köpüsi, Uly ululygy 1300mmX4000mm.
Güýçlendiriji tagtanyň üstündäki elektrik kebşirleýji nurbat bilen birikdirilip, ony gaty berk edýär, alýumin şkaf perdesi diwarynyň berkligini we berkligini ep-esli ýokarlandyrýar we uzak möhletleýin ulanylyşda tekizligi we ýer titremesine garşylygy üpjün edýär.

Programma meýdany

Alýumin şkafy içerki we daşarky diwarlary, lobbi fasadlaryny, otaglary, sütün bezeglerini, beýik koridorlary, pyýada köprüsini, liftiň gyrasyny, balkonlary, mahabat belliklerini, ýapyk şekilli potoloklary we ş.m. bezemek üçin amatlydyr.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň