• banner

Uçar çyzylan alýumin şkaf

Gysga düşündiriş:

Alýumin şkafynyň iki gapyrgasynyň arasyndaky boşlugy nurbatlar bilen düzeltmek üçin ulanyň we alýumin şkafyny gurmagyň iň köp ulanylýan görnüşidir.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Reňk kartoçkasy

Önümiň beýany

Alýumin şkafy tekizlemek prosesinde has akymly stiliň bolmagy üçin alýumin şkaflarynyň arasynda çyzyk emele getirýär we alýumin şkafynyň üstü bilen utgaşdyrylyp we tapawutlanyp bilýän dürli heňleriň çyzyklaryny emele getirmek üçin dürli ýelim tonlary ulanylýar. sahnanyň keýpi.

Esasy aýratynlyklary

1. lighteňil agram, gowy berklik, ýokary güýç.
2. Gowy çydamlylyk we poslama garşylyk.
3. Gowy ussatlyk. .
4. Bitewi örtük we dürli reňkler ..
5. Boýamak aňsat däl, arassalamak we saklamak aňsat.
6. Amatly we çalt gurnamak we gurmak.
7. Gaýtadan ulanylyp we gaýtadan ulanylyp bilner, bu daşky gurşawy goramak üçin peýdaly.

Material we gurluşyk

Onuň gurluşy esasan panellerden, berkitmelerden we burç kody düzüminden durýar. Burç kody panel bilen gönüden-göni egilip we möhürlenip bilner, şeýle hem panelde bukulyp bilner. Gyrada burçlar emele gelýär.
Güýçlendiriji tagtanyň üstündäki elektrik kebşirleýji nurbat bilen birikdirilip, ony gaty berk edýär, alýumin şkaf perdesi diwarynyň berkligini we berkligini ep-esli ýokarlandyrýar we uzak möhletleýin ulanylyşda tekizligi we ýer titremesine garşylygy üpjün edýär.

Programma meýdany

Alýumin şkafy içerki we daşarky diwarlary, lobbi fasadlaryny, otaglary, sütün bezeglerini, beýik koridorlary, pyýada köprülerini, lifti gyralaryny, balkonlary, mahabat belliklerini, ýapyk şekilli potoloklary we ş.m. bezemek üçin amatlydyr.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň