• banner

Önümler

 • High Gloss Aluminum Composite Panel

  Glokary ýalpyldawuk alýumin kompozit paneli

  Glokary ýalpyldawuk alýumin kompozit paneli, alýumin kompozit paneliň üstki reňkiniň ýalpyldawuklygyny ýokarlandyrmak prosesi bilen ýasaldy. Highokary ýalpyldawuk panel örtüginiň ýalpyldysyny aňladýar. Adatça, ýalpyldawuk 85 bilen 95 gradus aralygynda bolanda açyk bolar. Highokary ýalpyldawuk alýumin kompozit paneli, adaty açyk panelden has ýokary bolup, adamlara açyk wizual duýgy berýär.

 • Pearlescent Aluminum Plastic Panel

  Pearlescent alýumin plastik paneli

  Pöwrize alýuminiý kompozit paneliň parlaklygy, garylan tebigy we näzik görnüşden emele gelýär. Üýtgeýän reňki sebäpli atlandyrylýar. Önümiň ýüzü, ýagtylyk çeşmesiniň we görnüş burçunyň üýtgemegi bilen dürli owadan we reňkli merjen effektlerini görkezip biler.

 • Brushed Aluminum Composite Panel

  Çotga alýumin kompozit paneli

  Çotga alýumin kompozit paneli polietilen material ýadrosyna iki tarap çotga alýumin panelden ybaratdyr. Iki tarapy çotga alýumin paneli poslama garşy häsiýetlere eýedir we polietilen ýadrosy bilen birikdirilende çotga arkaly gutarmaly önüm öndürýär.

 • Fireproof Aluminum Composite Panel

  Ojakdan goraýan alýumin kompozit paneli

  TOl oda çydamly alýumin kompozit paneli täze işlenip düzülen esasy material polimer organiki däl materialy kabul edýär, şonuň üçin onuň ýangyna garşy gowulaşmagy böküş etdi we A derejesindäki standartlara ýetip biler we binanyň kadalarynda ýangyna garşy talaplary kanagatlandyryp biler. Şol bir wagtyň özünde, adaty alýumin kompozit paneliniň päsgelçiliklerini hem döwdi.

  Ojakdan goraýan alýuminiý kompozit paneli, diwar bezegi üçin çalt ýangyn howpsuzlygy materialydyr.

 • Art facing aluminum composite panel

  Alýumin kompozit paneli

  Reňkli palto üstünde özboluşly şekil geçiriş amalyny ulanmak arkaly döredilen çeper alýumin kompozit paneli natural Tebigy reňkleýiş we däne nagyşlary bar .Tagtyň ajaýyp ýerine ýetirijiligi we baý reňk seçimi dizaýnerleriň döredijilik zerurlyklaryny iň ýokary derejede goldap biler. özleriniň fantastiki pikirlerini iň oňat görnüşde durmuşa geçirip bilerler.

 • Mirror Aluminum Composite Panel

  Aýna alýumin kompozit paneli

  Aýna alýumin kompozit paneli esasan üç gatlakdan ybarat bolup, boýag ýaly ýokary basyşly aýnanyň örtügi bilen birlikde sungaty we adaty romantik görnüşi görkezýän tekiz paneli emele getirýär.

 • Punching aluminum veneer

  Alýumin şkafyny urmak

  Metal potolok önümlerini urmak ses meselesini netijeli çözüp biler. Sesiň çeşmesi görkezilen ses siňdiriş çäginde bolanda, ses izolýasiýa materialyndan geçenden soň, ses tolkun energiýasyny ýylylyga öwürýän sürtülme emele gelýär we şeýlelik bilen ses tolkunynyň bahasyny peseldýär.

 • Plane slotted aluminum veneer

  Uçar çyzylan alýumin şkaf

  Alýumin şkafynyň iki gapyrgasynyň arasyndaky boşlugy nurbatlar bilen düzeltmek üçin ulanyň we alýumin şkafyny gurmagyň iň köp ulanylýan görnüşidir.

 • Plane seamless aluminum veneer

  Uçar bökdençsiz alýumin şkaf

  Alýumin zynjyry, gurnama wagtynda tagtanyň we tagtanyň arasyndaky aralygy azaltmak, tutuşlygyna tekiz we tekiz wizual täsir eder; sahna garyşýar, nepis we herekete gelýär we tekiz tutuşlygyna Lusteriň hemişelik gözelligi we arassalygy ýok edýän, binanyň hilini ýokarlandyrýan we daşky gurşaw üçin ruhy wizual baýramçylyk döredýän alýumin metal düýp gurluşyny görkezýär!

 • Imitation wood grain aluminum veneer

  Agaç dänesi alýumin şkafyna öýkünmek

  Agaç däne alýuminiý şkafy ýokary hilli ýokary güýçli garyndy alýumin plastinkadan, halkara ösen täze nagyş bezeg materiallaryndan, ýokary derejeli we ajaýyp nagyşlardan, açyk reňk we dokumadan, güýçli we könelişen nagyşlardan, formaldegidiz, zäherli däl , we zyýanly gaz goýberilmeýär, şonuň üçin bezegden soň boýag we ýelim sebäpli döreýän ys we fiziki zeper barada alada etmeli däl, hili ajaýyp, ýokary derejeli binagärlik bezegi üçin ilkinji seçim.

 • Imitation stone aluminum veneer

  Alýumin şkafyna öýkünmek

  Daş däne alýumin zynjyry esasy material hökmünde ýokary derejeli alýumin garyndysyndan ýasalýar. Taslama meýdançasynyň ululygyna, görnüşine we gurluşyna görä CNC egilmek we beýleki tehnologiýalar arkaly öndürilýär. Surfaceer ýüzüne florokarbon sepmek esasynda italýan daş däne filmini ulanýar. Alýumin şkafynyň florokarbon örtügine daş plyonkany geçirmek üçin wakuum bilen gaýtadan işlenýän ýokary derejeli metal bezeg materialy.

 • Hook-up aluminum veneer

  Alýumin zynjyry

  Berkidilen potoloklar, kosmosyň talaplaryna laýyklykda potolok üstüniň ululygyny çeýe dizaýn edip biler. Keel ulgamy kesgitlenenden soň, çeýe we ýönekeý kömekçi gurallar bolmazdan, ýalaňaç eller bilen ýükläp we düşürip bolýar.

12 Indiki> >> Sahypa 1/2