• banner

Alýumin şkafyny urmak

Gysga düşündiriş:

Metal potolok önümlerini urmak ses meselesini netijeli çözüp biler. Sesiň çeşmesi görkezilen ses siňdiriş çäginde bolanda, ses izolýasiýa materialyndan geçenden soň, ses tolkun energiýasyny ýylylyga öwürýän sürtülme emele gelýär we şeýlelik bilen ses tolkunynyň bahasyny peseldýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Reňk kartoçkasy

Önümiň beýany

Alýumin paneli ýokary derejeli alýumin garyndysyndan ýasalyp, kesmek, eplemek, egilmek, kebşirlemek, güýçlendirmek, üwemek, reňklemek we ş.m. ýaly dürli gaýtadan işlemek usullary bilen gaýtadan işlenýär, örtük gurmak üçin esasy saýlama hökmünde alýumin şkafynyň giňligi bar keramiki kafel, aýna, alýumin kompozit paneli, bal ary paneli we mermer ýaly daşarky materiallar bilen deňeşdirilende ösüş meýdançasy.
Urulýan deşikleriň tertibi dürli nagyşlary emele getirýär, kompozisiýa täze we sesiň peselmegine ajaýyp täsir edýär. Dokalmadyk matanyň esasynda 40 mm galyňlykdaky aýna süýümi gaty gowy ses azaltmak we ses azaltmak täsirine eýe bolýar.

Esasy aýratynlyklary

1. Reňkli, çydamly, solmaýan,
2. Daşky gurşawy goramak, ýangynyň öňüni almak, çyglylyga garşy,
3. Ulanyjynyň talaplaryna görä dürlüligi, nagşy, reňki düzülip bilner.
4. Gowy tekizlik, çyglylyga garşylyk we ýag garşylygy
5. Ajaýyp poslama garşylyk, çyglylyga garşylyk, UV
6. Güýçli ýangyna garşy, çyglylyga we poslama garşy funksiýalar, ses siňdirişi, ýylylyk izolýasiýasynyň gowy öndürijiligi, ajaýyp ses siňdirişi
7. Alýumin tor plastinkasy 20 ýyllap reňkini saklap bilmeýän ykjam gurluşy we bökdençsiz tikişi bar;
8. Zäherli däl, tagamsyz, ekologiýa taýdan arassa, 100% gaýtadan ulanylýar

Material we gurluşyk

Alýumin şkaf perdesi diwary ýokary hilli ýokary güýçli alýumin garyndy plitalaryndan ýasalýar we adaty galyňlygy 2,0, 2,5,3.0, model 1001 seriýaly, 3003 seriýaly, ýagdaýy H24. Adaty materiallaryň köpüsi, Uly ululygy 1300mmX4000mm. Onuň gurluşy esasan panellerden, berkitmelerden we burç kody düzüminden durýar. Burç kody panel bilen gönüden-göni egilip we möhürlenip bilner, şeýle hem panelde bukulyp bilner. Gyrada burçlar emele gelýär.
Güýçlendiriji tagtanyň üstündäki elektrik kebşirleýji nurbat bilen birikdirilip, ony gaty berk edýär, alýumin şkaf perdesi diwarynyň berkligini we berkligini ep-esli ýokarlandyrýar we uzak möhletleýin ulanylyşda tekizligi we ýer titremesine garşylygy üpjün edýär. Ses izolýasiýasy zerur bolsa, alýumin plastinka izolýasiýa materiallarynyň içinde täsirli ses izolýasiýasy gurlup bilner.

Programma meýdany

(1) Daşarky diwarlaryň bezegi we örtük.
(2) Içki diwarlar, potoloklar, foýler, fasadlar, sütünler, gözenek desgalary, açyk meýdançalar we ş.m.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň